Menü Bezárás

Képzési szerződés

Képzési szerződés (e-learning elméleti képzésben résztvevő tanulók számára)

 

amely létrejött egyrészről az

 

Képzést végző iskola fantázianeve

(Képzést végző iskola cégneve)

 

Cg.                             

székhelye:

adószám:

intézményi lajstromszám:

 

mint képzést folytató intézmény, továbbiakban: Képző szerv,

 

másrészről

név

 

születési név:         

anyja neve:            

születési hely, idő: 

lakcím:                  

telefon:                  

e-mail cím:            

 

mint a képzésben résztvevő, továbbiakban: Tanuló, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:

 

Preambulum

A Képző szerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm. rend. (IX.2.) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rend. (a továbbiakban: GKM rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt kategóriákban elméleti és gyakorlati oktatást is végez.

 

  1. A képzés általános adatai

A képzés ….. kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányul.

 

  1. Az elméleti képzés

2.1  Az elméleti képzést a Képző szerv az etitan.hu oldalról elérhető e-Titán Rendszer használatával, e-learning rendszerű hatósági képzés formájában végzi.

2.2  Az elméleti képzés helyét a Tanuló választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet megléte esetén. FONTOS! A beiratkozást követően 90 napon belül az e-learning képzést meg kell kezdeni, ellenkező esetben a tananyag csak ismételt elméleti tanfolyamdíj befizetése után érhető el.

2.3  Az elméleti képzés időtartama (óraszáma): az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyag az elsajátítás megkezdésétől (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) számított …. órán keresztül, legfeljebb …… napon belül érhető el, amely időtartam pótóra egységgel bővíthető. Az elméleti képzés ütemezése a Tanuló előrehaladásától függ.

2.4  A képzés során a GKM rendeletben előírt tantárgyak sajátíthatók el. A Tanuló előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban található tesztek eredményeinek azonnali visszajelzésével történik.

2.5  Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás kerül kiállításra.

2.6  Az elméleti képzés tantárgyai alól felmentés kizárólag a GKM rendeletben meghatározott esetekben adható. A tanuló számára a felmentés tárgyát képező tantárgy e-learning tananyaga is elérhető, de ennek elvégzése nem kötelező és az elméleti képzés díját a felmentés nem módosítja.

 

  1. A gyakorlati képzés – vezetési gyakorlat

3.1  Felek rögzítik, hogy aTanuló a vezetési gyakorlatra az oktatót az e-Titán Rendszerben önállóan is jogosult kiválasztani.

3.2  A vezetési gyakorlatra a képzéshez előírt valamennyi elméleti vizsga sikeres elvégzése után kerülhet sor.     
A kötelezően teljesítendő, minimális vezetési óraszám a forgalmi vizsgával együtt: … óra.
A vezetési órákra aválasztott gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

3.3  A vezetési gyakorlat során elsajátítható ismeret: forgalmi vizsgára felkészítés, a(z) … kategóriába tartozó vezetési jogosultság megalapozása.

3.4  A Tanulónak a vezetési gyakorlat során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során az oktató értékeli.

3.5  A Tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező vezetési órákról hiányzás nem megengedett, az elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. A Tanuló a vezetési óráról 20 percet meghaladó késése, vagy legalább 48 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott vezetési óra díját elveszti. Az oktató 20 percet meghaladó késése esetén a Tanuló számára az elmaradt vezetési óra díjmentes. Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele az kötelezően előírt minimális óraszámba.

 

3.6. A gyakorlati képzés – Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü)

3.6.1 A Tanulónak BE, C, CE, kategóriák esetében – felmentés hiányában – „Bü” képzésen is részt kell vennie.

3.6.2 A Tanuló tudomásul veszi, hogy a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) tantárgyhoz tartozó tantermi tanfolyamot a Képző szervvel külön egyeztetett időpontban és helyszínen végezheti el.

3.6.3 A „Bü” tanfolyam idejének 10%-át meghaladó hiányzás esetén a hiányzó órákat a Képző szervvel külön egyeztetett időpontban pótolni kell.

 

  1. Vizsgázásra vonatkozó rendelkezések

4.1    Elméleti vizsga

Az elméleti vizsgá(k)ra bocsátás feltételei: az elméleti tananyag(ok) elsajátítása, a sikeres záróvizsga(k) letétele, a tanfolyam-igazolás kiállítása, valamint a vizsgadíj megfizetése. Az elméleti vizsgára bocsátás további feltétele, hogy a GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerinti, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig számított időtartam még nem telt el, továbbá a Tanuló a GKM rendelet 10. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek is megfelel.

A GKM rendelet szerint, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig, illetve a sikeres elméleti vizsgaeseményig számított időtartam túllépése esetén a jelen szerződés keretében megkezdett képzés nem folytatható. Ilyen esetben a vezetői engedély megszerzése céljából új beiratkozással, új képzést kell indítani.

A Tanuló tudomásul vesz, hogy a GKM rendelet értelmében az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első hatósági vizsga napján kell igazolnia (kivéve, ha AM kategóriás képzésben vesz részt, illetve ha végzettségét egy korábbi kategória megszerzése során már igazolta). Ennek elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a soron következő vizsgára nem jelentkezhet.

A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, számítógépes elméleti vizsga.

 

4.2    Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a minimálisan kötelező vezetési (Bü esetén tantermi) óraszám és forgalmi vizsgák esetén a menettávolság teljesítése, valamint a vizsgadíj megfizetése. A gyakorlati vizsgára bocsátás további feltétele a GKM rendelet 11. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés. A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, a GKM rendeletben előirt gyakorlati vizsga(k).

 

  1. Képzés és vizsgáztatás díjai, megfizetésének módja

5.1    Elméleti képzés díjai

Az alapóra egység (… nap/…óra) ….,- Ft, azaz …. forint.

Pótóra díja: A pótóra egység (… nap/…óra) …..,-Ft, azaz …. forint.

 

5.2  A gyakorlati képzés és pótóra díja: A gyakorlati oktatók gyakorlati képzési díjairól a Tanuló előzetesen is tájékozódhat az e-Titán Rendszerben, a Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek tanfolyam díjáról az írásos tájékoztatóban. Tanuló tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzés díja – beleértve a pótórák díját is – az e-Titán Rendszerben a gyakorlati oktató kiválasztásától, illetve az autósiskola által kijelölt oktatótól függ, és a kiválasztás időpontjától kezdődően a gyakorlati képzés során nem változik.          
Kivételt képez ez alól, ha

  1. a) a Tanuló és a szakoktató ezt közösen kezdeményezik,
  2. b) a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani – ebben az esetben a kiválasztott új gyakorlati oktató által alkalmazott díjak eltérőek lehetnek,
  3. c) az oktatási költségek a képzőszervtől független körülmények miatt jelentős mértékben megváltoznak.

A gyakorlati képzés díja a kiválasztott gyakorlati oktató által alkalmazott óradíj és a 3.2 pont szerinti kötelező óraszám szorzata, amely nem tartalmazza a Tanuló által igénybe venni kívánt pótórák díját.

5.3. A képzés díja az elméleti képzés és a gyakorlati képzés díjából tevődik össze. A képzés díjánál figyelembe kell venni az elméleti képzés alapóra egységének, valamint a gyakorlati képzés kötelező óraszámának a díját, továbbá szükség szerint az elméleti és gyakorlati képzés pótóradíjait.

5.4  Elméleti és gyakorlati vizsgadíja: A mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 20.) KHEM rendelet határozza meg.

5.5  A képzés és vizsgáztatás díjának megfizetése: A képzés és vizsgáztatás díjai bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethetők meg. Átutalással történő fizetés esetén az átutalás közleményében minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló pénzügyi azonosító kódját, a Tanuló nevét és a képzés kódját. Az elméleti és a gyakorlati képzés díját az adott képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzés díja részletekben – vezetési óránként – is fizethető, a vezetési órák megkezdése előtt. A hatósági vizsgák és pótvizsgák díjait a Tanuló köteles előre, a vizsgára jelentést megelőzően megfizetni.       
A képzés során meghatározott díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek. Eltérő pénznemben történő befizetés esetén jelentkező konverziós költségek és egyéb díjak a befizetőt terhelik.

5.6  Az elméleti képzési díjat a Képző szerv nem téríti vissza, különösen a Tanuló által használt informatikai környezet hiányosságai esetén, valamint abban az esetben sem, amennyiben a tanuló a rendelkezésére álló határidőig nem fejezi be sikeresen a részére biztosított tananyag tanulását.

5.7  A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv a befizetett képzési díjakról a Tanuló által megadott számlázási adatok alapján elektronikus számlát, a befizetett vizsgadíjakról pedig számviteli bizonylatot állít ki.

5.8  A Tanuló a Képző szerv által kiállított elektronikus számlákat és számviteli bizonylatokat az e-Titán Rendszerben, egyedi autentikációt követően megtekintheti, számítógépére letöltheti.

5.9  Iskolaváltás esetén az iskola 20.000.- Ft kezelési költséget számol fel, függetlenül attól, hogy a Tanuló jön, vagy megy az iskolától. 

Tanfolyamdíj visszatérítése esetén, az iskola 10% kezelési költséget számol fel és a különbözet 3 munkanap után a Tanuló által meghatározott számlaszámra visszautalja.

 

  1. Felek jogai és kötelezettségei

6.1  A Képző szerv vállalja, hogy biztosítja az elméleti oktatáshoz szükséges zárt rendszerű elektronikus távoktatáshoz a szükséges hozzáférési jogosultságot.

6.2  A Képző szerv vállalja, hogy amennyiben a képzés része a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) tantárgy, úgy biztosítja az oktatáshoz szükséges helyiséget.

6.3  A Képző szerv, illetve közreműködője a vizsgák pontos időpontját – amennyiben ezt az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás időpontja lehetővé teszi – öt nappal a tervezett vizsgát megelőzően közli a Tanulóval.

6.4  A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, és vállalja, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit, illetve a Képző szerv érdekeit sértené vagy károsítaná.

6.5  A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy ha a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

6.6  A Tanuló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Képző szerv által a Képző szerv honlapján (www.mazsolajogsi.hu) közzétett, az e-learning képzések feltételeire és az e-Titán Rendszer alkalmazására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) és írásos tájékoztatót.

6.7  A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.
A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a honlapján (www.mazsolajogsi.hu) keresztül. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően a Képző szerv szolgáltatását továbbra is igénybe veszi.

6.8  Ezen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve mondhatják fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú megszüntetését kezdeményezheti. A jelen képzési szerződés megszűnik akkor is, ha a Tanuló írásban bejelenti, hogy a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni, továbbá megszűnik az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Képző szerv jogosult a Tanulónak az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyaghoz történő hozzáférését megszüntetni.

6.9  Tanuló kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte..
A Képző szerv ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Tanulót arról, hogy az Adatkezelési Tájékoztató a http://www.mazsolajogsi.huhonlapon elérhető.

6.10  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GKM rendelet, valamint a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

……………. 2019. ………

                                                                  ………………                                                         

                                                                                                            Tanuló

                            Képző szerv

 

                                                                                     ……………………………………….

                                                                                                 Törvényes képviselő